TRUYỆN CƯỜI ĐĂNG BÁO LÀNG CƯỜI

            Hổ rừng
 

Tưởng sếp là con hổ

Truyện cười của Trọng Bảo

       Công ty làm ăn thua lỗ nợ ngân hàng chồng chất nội bộ thì lủng củng thường xuyên xảy ra chuyện bớt xén vật tư tham ô tài chính khiến ông giám đốc rất lo lắng. Nhất là lại nghe tin có đoàn thanh tra sắp đến. Đang ngồi trầm ngâm suy tính ở văn phòng  ông chợt nghe thấy tiếng anh trưởng phòng nói với một nhân viên:
     
- Cậu xuống ngay chỗ phân xưởng cơ khí gọi anh Mão lên có việc nhé!
     
- Mão nào ạ! Mão quản đốc Mão kỹ sư hay là cậu Mão vừa mới tuyển vào làm nhân viên tiếp thị ạ?
     
- Mão nhân viên tiếp thị. À lúc qua căng-tin nhớ bảo với cô Mão đưa lên một ít bia và côca-côla để giám đốc tiếp khách đến chúc Tết nhé!
     
Nghe hai người trao đổi với nhau ông giám đốc giật nảy mình sửng sốt: "Sao mà lắm Mão thế?".
      
Lập tức ông cho gọi anh trưởng phòng vào hỏi:
      
- Tại sao cơ quan ta lắm người tên là Mão thế hả?
      
- Dạ thưa... - Anh trưởng phòng phấn khởi nói: - Là do ta tuyển vào đấy ạ. Chúng em phải chọn lựa mãi mới được đấy ạ.
      
- Chọn lựa thế nào?
      
- Dạ! Theo khai sinh trong lý lịch cán bộ thủ trưởng năm nay 57 tuổi tức là tuổi Dần. Chính vì thế nên cán bộ công nhân chúng em tuyển toàn người tuổi Mão. Cho dù là cô Lý cô Hoa anh Thành anh Thảo anh Tuấn gì gì thì cũng đều sinh năm Mão tuốt cả. Thủ trưởng tuổi Hổ. Hổ là anh của mèo mèo là "tiểu hổ" thủ trưởng sẽ dễ chỉ huy nhân viên ạ... hi...hi...
     
- Thôi thế thì chết mẹ tôi rồi còn gì! Thảo nào mà lâu nay công ty ta cứ sa sút thua lỗ lủng củng triền miên cố mãi mà không gượng dậy nổi!
      
- Tại sao thế ạ?
      
- Bởi vì... vì... - Ông giám đốc bắt đầu nổi cáu: - Vì... năm nay tôi đã sắp 60 tuổi tức là tuổi Tý là... con chuột cậu rõ chưa!
      
- Nhưng... theo năm sinh trong lý lịch của thủ trưởng tính ra mới là 57 tuổi tuổi Dần...
      
- Đấy là vì "quy hoạch" hiểu chưa. Nếu khai đúng để tôi... "hưu" sớm hơn à? 
      
Anh trưởng phòng ớ người ra. Còn ông giám đốc thì gầm lên:
      
- Các anh tuyển chọn người kiểu này là hại tôi rồi còn gì! Cả một đàn mèo hùng hậu nó vây kín lấy cái thân... "con chuột" của tôi thế này thử hỏi tôi còn biết xoay xở làm ăn kinh doanh thế quái nào được hả... hả... hả...?. Công ty phen này mà phá sản thì trách nhiệm thuộc về các anh... hiểu... chưa...?
      
Anh trưởng phòng sợ quá mặt mày xám ngoét. Mặc dù chính anh ta cũng sinh vào năm con Hổ...

-----------------------------------------

Truyện đăng Báo Làng Cười  số Xuân Canh Dần - 2010

Trần Đình Thư

Thủy điện - Thủy tinh

THỦY ĐIỆN – THỦY TINH

 

Tích này có chừng ngoài thiên kỷ

Kể rằng Thủy Tinh trị Sôn Tinh

Gây nên “đổ quán xiêu đình”

U ,u lẫn lộn minh , minh khó lần

 

Đây Là tích thánh thần bí ần

U, minh ấy đến tận bây giờ

Bây giờ hiện thực trọi trơ

Thủy tinh – thủy điện bất ngờ choảng nhau

 

Cảnh dân tình chịu đau hơn hoạn

Te ra là bởi nạn phá rừng

Bởi quan quy hoạch tửng tưng

Rừng bay – thủy điện tưng bừng mọc lên

 

Từ phá rừng gây nên hủy diệt

Hỏi quan nha – quan biết hay không ?

Câu thơ hiệu triệu cộng đồng

Giữ rừng với lại nhanh trồng rừng đi

 

Nếu không hẳn chí nguy nguy cấp

Tai ương về vùi dập có ngày

Loại trừ nhanh kẻ tiếp tay

Cho phường lâm tặc – làm ngay kèo rồi …

 

 

VẦN THƠ MUỐN VÉN CÁI MÀN

 

Trách chi trời – phải trách mình

Trách mình phá hoại môi sinh để rồi …

Gây ra bão lủ cuốn trôi

Trôi nhà trôi của rồi ngồi khóc than

Không trách quy hoạch tràn lan

Rừng xanh đốn trịu rừng tan tác rừng

Riêng quan cứ tửng từng tưng

Hùa nhau mở tiệc ăn mừng dô dô !!

Miệng thì học đức Bác Hồ

Thâm tâm toan tính quy mô hại đời

Nhìn kìa – lở núi lở đồi

Đổ ùm một cái bao người xác tan

Vần thơ muốn vén cái màn

Những mong hé lộ mặt quan của thời …

 

Tú Rớt Trần Đình Thư  57/7 Thắng Nhì Vũng Tàu

Trọng Bảo

Gửi Nguyen Thi Hoa

Rất vui vì Nguyen Thi Hoa đã ghé thăm Blog và góp một tiểu phẩm. Nhưng vì văn bản dùng phông chữ VNTIMEH nên phải đổi lại sang Unicode mới đọc được­. Các văn bản muốn đưa lên mạng Internet đều phải dùng phong chữ trong Unicode mới không bị vỡ chữ.
Chúc Nguyen Thi Hoa mạnh khoẻ vui! (Trọng Bảo)

Nguyen thi Hoa

Bai viet vui

VUI: BAØ GIAØ ÑAØ KEÛ CAÉP
Xöù noï coù aû heo naùi nöùc tieáng aên chôi quyû quyeät. Theá neân giaø tuoii ñôøi nhöng aû vaãn chöa ñöôïc ñaùm naøo daùm röôùc. Ví aû cuõng chaû coøn oregine gi! Bieát mình bò lieät voâ haøng choù cheâ meøo chaùn aû quyeát leân net laäp profile rao down giaù: “Haøng eá! Thanh lyù gaáp Sell off 30%”.
Thôøi thò tröôøng chöùng khoaùn aû tính caïnh tranh haøng ñoäc+ ñaâm thoïc (2 trong 1!).Baèng caùch tieáp thò thòt qua webcam chóa cam voâ ngöïc khoe haøng. Haøng thì naùi naûo chaû coù nhöng haøng aû ñoäc hôn vì haøng…möôùp! Ngaøy ñeâm aû dieän ñaàm daây vaùy oáng löôïn lôø quanh caùc coâng ty. Khoâng coù vò naøo ñeå yù thì aû chôùp soá di ñoäng treân baûng quaûng caùo roài add voâ list. Chui voâ quaùn cafe aû send mess…choïc nguaáùy gôiïi tình…AÛ coá yù ñeå loä haøng hoï nhaèm khieâu daâm kích duïc man. AÛ laäp maáy chuïc nick thieät keâu: ladysexpro tysexysanhdieu girlwaytimboysoc am_only…Roài add haøng traêm nick cuûa guy & man voâ list. Phöông chaâm aû: Thaø add nhaèm hôn boû soùt! Tuùm laïi aû chat sex!...AÛ thaû caâu truùng guy & man naøo ruû ngay veà khaùch saïn. Bò vì veà nhaø aû sôï con naùi seà+ con F2 bieát! Con F2 thaáy chaéc chaén seõ baét chöôùc. AÛ nhaûy voâ chat vôùi 1 vaiøi oâng giaø 71 72…Vieät kieàu. AÛ töôûng bôû deã aên neân caâu ngaøy caâu ñeâm. Chöa thaáy oâng giaø cho ñoàng naøo maø cöù khuya khuya laø döïng ñaàu aû daäy baét sex mieäng…! Môùi maáy thaùng maø 2 maét aû saâu hoaém saùng saùng laø nguû gaø nguû gaät…nhö thieâu thaân.
Böõaï vaãn baûn tính uoán eùo cheøo keùo ñöïc aû online. Ñoaïn chat nhö sau:
_ Hello…hello U…. hiiiiiiiiii……………….
_ hi e
Ah da. A khoe ha a?
_ Caûm ôn. E nhieàu nick vaâïy bieát voâ caùi naøo?
_ Caùi naøo voâ e chaúng ñöôïc anh….A soáng vôùi ba maù hay 1 minh? A nhaän löông Dola hay Vietnam ñoàng vaäy a?
_ A quen xaøi Euro khong haø! A saém nhaø rieâng laâu roài chöù.
_ Ah da…Vaäy a ra e chôi. E chôû taém bieån e chôû ñi aên haûi saûn ngao soø oác heán gì coù heát. Toái toái e chôû a leân phoá aên côm gaø…Coù 1 quaùn cafe daønh cho ai nghó mình laø VIP. Mình voâ môùi saønh ñieäu. Khuya veà khaùch saïn bieån nguû maùt meû thoaûi maùi…
_ A baän laém e ôi. Coâng vieäc vaát vaû…
_ Tröôùc khi veà e khuyeán maõi veù xe chôû a leân taän beán luoân. AÊn uoáng e bao heát cho.
_ A laøm caû ngaøy meät quaù…
Ù_ Ra e massa cho. Ñöùng massa xöa roài. E naèm massa khoâng haø. Ah maø anh teân gì vaäy?
_ Ñaïo laøm ngöôøi
_Ah e bieát roài. E laø muøi cuûa nöôùc. Teân a ñöùng caïnh chöõ coáng thaønh…
_ Ah thaønh caùi thöù noåi leành beành treân em ñoù…Haõy ñôïi ñaáy a ra.
Bieát aû ñaùnh vaøo thoùi phaøm aên tuïc uoáng thoùi ham höôûng thuï cuûa mình gaõ vaãn bay ra sau vaøi laàn chat….AÛ leân taän beán chôû gaõ chaïy vuø veà khaùch saïn bieån “ giuù” gaõ trong ñoù. Caû 2 huù hí chôi bôøi thoûa thích…Ngaøy aáy sau cuoäc aên no boø cöôõi chaùn cheâ aû giôû thoùi moài chaøi kieám money khi ñang naèm trong khaùch saïn:
_ e chìu ai xong laø hoï cho e thöù noï thöù kia lieàn.
_ A cho e roài.
_ A bieát e laøm caùi ñaàu bao nhieâu kg? Ñaâu phaûi truùt thuoác nhuoäm leân laø vaøng! 7 tieáng.
_ Anh cho e chöa ñuû sao?
_ Taåy traéng da ñeå ñöôïc nhö vaày laøm 5 7 laàn chôù boä.
_ e bieát khoâng treân ñôøi naøy coù caùi voâ giaù hôn tình caûm ñoù e.
_ Nhöng e cuõng phaûi soáng chôù_ AÛ cau coù lieác gaõ.
Gaõ phôùt aêngle:
_ Ah e hoûi anh chat vôùi chò X coâ A… laâu chöa laø sao? Coù gì khoâng?
_ Daï thoâi_ AÛ laáp löûng gaây hoang mang_e khoâng daùm noùi
_ Noùi ñi coù gì ñaâu khoâng daùm.
_ Da thoâi_ AÛ ba trôïn_ e khoâng daùm noùi. Meï em daën:” Ñöùa khoân aên noùi nöûa caâu. Ñeå cho thaèng daïi nöûa raàu nöûa lo. Em khoâng daùm noùi maáy chò ñoù coù 1 2 ñôøi choàng roài ñaâu. Chò maäp uù chò luøn tòt…
_ Vaäy maø haøng thaät em a. Thoâi ñeå anh maëc ñoà ñi mua thuoác uoáng.
_ Anh bò gì maø mua thuoác?
_ Thoâi anh khoâng daùm noùi
_ Ah noùi ñi coù gì maø khoâng daùm?
_ Thoâi anh khoâng daùm. Anh khoâng muoán laø thaèng daïi.
_Gì vaäy trôøi maø anh beänh gì?
_ Thoâi Ba anh daën:” Ñi ñeâm laâu ngaøy gaëp quyû! “ ñoù em. Anh khoâng daùm noùi anh ñang duøng ARV ñaâu!

NGUYEÃN
0949 962087

Trọng Bảo

Gửi Phạm Văn Vĩnh

Gửi Phạm Văn Vĩnh: Bạn có thể gửi qua Email các file bản thảo truyện cười cho báo Làng cười. Địa chỉ của BÁO LÀNG CƯỜI là: langcuoi.bao@gmail.com. Chúc bạn thành công!
Trọng Bảo

phạm Văn Vĩnh

đọc giả

Tôi là đọc giả rất yêu thích báo làng cười tôi muốn gửi bài cho báo qua mạng có được không nếu được thì bằng cách nào

Trọng Bảo

Gửi nguyen quoc thien

Gửi nguyen quoc thien: Nếu bạn ở Hà Nội thì đến Toà soạn Báo Nông thôn ngày nay ở 13 – Thụy Khuê để lấy nhuận bút; nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì đến 77-Phan Đăng Lưu Phường 7 quận Phú Nhuận là toà soạn của Báo Làng cười để nhận nhuận bút hoặc có thể đề nghị gửi nhuận bút qua bưu điện. Một tiểu phẩm như của mình trên đăng số Tết được 250.000 đ.
Chúc bạn thành công trong nghề báo.

nguyen quoc thien

xin hỏi vể nhuan but

anh ơi em moi tap viet báo và có bai duoc dang ở Lang cuoi em vui lam nhưng không biết nhuận bút ở đây như thế nào xin anh giúp em giải tỏa nỗi bâng khuân này với email cho em: nguyen_quocthien94@yahoo.com
xin cám on anh nhieu

Trọng Bảo

Gửi nhạc sĩ Vũ Vĩnh Phúc

Gửi nhạc sĩ Vũ Vĩnh Phúc: Chúc nhạc sĩ một năm mới mạnh khỏe an khang và có thêm nhiều nhạc phẩm mới ra đời!

Trọng Bảo

Gửi nguyenuyenthu

Gửi nguyenuyenthu: Cám ơn anh đã ghé thăm và chúc Tết. Chúc anh măm mới hạnh phúc an khang thành đạt!

Trọng Bảo

Gửi kimlientb68

Gửi kimlientb68: Chúc em măm mới luôn trẻ đẹp hạnh phúc an khang!

Trọng Bảo

Gửi xuanthu

Gửi xuanthu:
Đầu xuân chúc TBT
Một năm làm ăn tấp nập
Văn chương báo chí tuôn trào
Tiền thì thu về hàng sấp

Trọng Bảo

Gửi catbien

Gửi catbien: Chúc catbien một năm mới an khang thịnh vượng có nhiều thành công mới!

Trọng Bảo

Gửi Thanh Chung

Gửi Thanh Chung: Vợ tuổi Dần chồng tuổi Hợi cũng chả sao. Ở chỗ anh có con vợ tuổi Dần mà bị thằng chồng tuổi Hợi nó giã cho kêu oai oái suốt ngày đấy mà có đánh lại nó được cái nào đâu?
Hi... ông sếp này làm ăn chả ra gì nên đổ cho tuổi tác xung khắc thôi.
Chúc em năm mới vui!

Vũ Vĩnh Phúc

Chào anh Trong Bảo
Câu chuyện rất thú vị.
Năm mới thăm anh và chúc xuân.

Chúc anh và gia đình sang năm mới :

SỨC KHỎE DỒI DÀO
TÀI LỘC TÌM ĐẾN
VẠN SỰ NHƯ Ý

undefined

nguyenuyenthu

Đầu xuân ghé thăm anh Trọng Bảo.
Năm mới Canh Dần chúc anh cùng gia đình an khang hạnh phúc vạn sự như ý!

undefined

kimlientb68

MÙNG 3 TẾT KL SANG CHÚC TẾT ANH ĐÂY !
ANH TIẾP TỤC HƯỞNG XUÂN VUI NHÉ!
THÂN QUÝ!

Xuân Thu

Tối ba mươi Tết
dạo chơi các "nhà"
vào nhà TB
ăn món tiểu hổ
uống cao hổ cốt
người nóng phừng phừng
chạy nhảy tưng tưng
nhanh về với vợ
để... đón giao thừa.

catbien

Đón xuân

Ngày cuối năm vào thăm anh đọc câu truyện vui thật thú vị.
Chúc anh cùng gia đình đón xuân mới vui vẻ đầm ấm!

Thanh Chung

Nếu vợ tuổi Dần thì có nên tìm chồng tuổi Mão không anh? Hay là cứ Trâu Ngựa Heo... để ăn thịt dần dần?

Trọng Bảo

Gửi NTKL

Gửi NTKL: Chúc em năm mới Canh Dần-2010 luôn luôn mạnh khỏe vui vẻ hạnh phúc an khang!

NTKL

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ANH TRỌNG BẢO :
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
SỨC KHỎE & HẠNH PHÚC

http://kimlientb68.vnweblogs.com/gallery/9221/previews-med/SEN%20THI%E1%BB%86P.jpg

http://kimlientb68.vnweblogs.com/gallery/9221/previews-med/thiep5.jpg
Hoa sen giờ đến hoa mai
Niềm vui an lành chúc mãi bên anh !